Vid avdelningen för konservering av papper arbetar utbildade papperskonservatorer med vård och underhåll av kulturhistoriska samlingar. Målsättningen att bevara och utveckla vårt gemensamma kulturarv. Huvudsakliga uppdragsgivare är Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

 

I konserveringsuppdragen hejdar vi nerbrytning genom att avlägsna skadliga ämnen, stabilisera material och förbättra förvaring. Vi utför både aktiv och preventiv konservering av större samlingar bestående av bland annat böcker, arkivalier, fotografier och grafik. Uppdragens natur och omfattning varierar och kan innebära allt från åtgärdande av skadade och potentiellt riskfyllda tillstånd, till möjliggörande av god förvaring. I konserveringsprocessen ingår skriftlig och visuell dokumentation, fotografering, tekniskt analyserande förarbete samt konserveringsrapporter.

 

Nya möjligheter inom konservering uppstår i anslutning till kulturarvets digitalisering. Här kan konservatorn förbereda material, dels så att de blir tillräckligt mekaniskt stabila för att klara en digitiseringsprocess och dels så att materialet blir visuellt läsbart som en digital kopia.

Filter Projects